Основні засади

 1. Лібертаріанська партія України (далі — Партія) є добровільним об’єднанням громадян — прихильників лібертаріанської ідеології.
 2. Місія Партії — перетворити Україну на одну з найбільш свобідних країн світу, в якій люди користуються всіма правами і свободами, несуть повну відповідальність за свої дії та своє життя, а держава є невеличкою та ефективною організацією, сфера компетенції якої жорстко обмежена обороною, безпекою, правосуддям та базовою інфраструктурою.
 3. Метою Партії є реалізації її місії шляхом приходу до влади у законний спосіб з подальшим втіленням у життя її політичної платформи (програми).
 4. Цінності, принципи та Кодекс етики Партії викладені у Додатку 1, що є невід’ємною частиною цієї статті.
 5. Порядок прийняття рішень за мерітократичним принципом визначається у Додатку 2, що є невід’ємною частиною цієї статті.
 6. Партія є неприбутковою організацією. Джерелами матеріальної та фінансової підтримки Партії та її місцевих організації є внески на підтримку партії та державне фінансування статутної діяльності у порядку, встановленому законодавством.
 7. Повне найменування Партії українською мовою — Лібертаріанська партія України, англійською мовою — The Libertarian Party of Ukraine. Скорочене найменування Партії та повне найменування іншими мовами можуть встановлюватись рішенням Ради партії.
 8. Партія є юридичною особою з моменту її державної реєстрації та має всі права такої особи, крім тих, що обмежені законодавством України.

Члени Партії

 1. Членами Партії можуть бути громадяни України, за виключеннями тих, кому це заборонено законодавством.
 2. Вступ до Партії відбувається за заявою встановленої форми, у тому числі поданою електронними засобами, у якій громадянин України засвідчує, що поділяє принципи та цінності Партії і зобов’язується виконувати вимоги Кодексу етики. Заява розглядається Радою партії чи іншими органами, яким Рада делегує таке повноваження, протягом щонайбільше 60 календарних днів, після чого громадянину повідомляється рішення щодо прийняття або відхилення заяви. У випадку, коли заява розглядається за делегуванням, у разі її відхилення особа має право апеляції до Ради партії, рішення якої є остаточним.
 3. Члени Партії після вступу перебувають на випробувальному терміні протягом одного року. Рада партії може встановлювати іншу тривалість випробувального терміну як для всіх членів, що вступили до Партії після прийняття такого рішення, так і індивідуально.
 4. У випадку, коли законодавство вимагає зупинення членства у політичних партіях, за заявою члена, поданої до Ради партії, його (її) членство тимчасово зупиняється, після чого такі особи не мають прав та обов’язків членів Партії — з дати подання такої заяви, якщо інше не передбачена законодавством.
 5. Особи, членство яких було зупинене згідно пункту 2.3, мають право у будь-який момент звернутися до Ради партії з заявою про поновлення свого членства, після чого їхнє членство поновлюється автоматично і вони повертають всю повноту прав та обов’язків членів Партії — з дати подання такої заяви, якщо інше не передбачена законодавством.
 6. Припинення членства у Партії відбувається:
  1. За власним бажанням шляхом подання заяви, у тому числі електронними засобами, до Ради партії або інших органів, яким Рада делегує таке повноваження — з дати подання такої заяви;
  2. У разі смерті, втрати дієздатності, виходу з громадянства України або виникнення обставин, які за законодавством унеможливлюють членство у політичних партіях — з дати виникнення таких обставин;
  3. За рішенням Ради партії або інших органів, яким Рада делегує таке повноваження, у разі невиконання членом Партії зобов’язань згідно Статуту — з дати прийняття такого рішення. У випадку, коли припинення членства відбулося за делегуванням, особа має право апеляції до Ради партії, рішення якої є остаточним;
  4. За рішенням суду або на інших підставах, передбачених законодавством — з дати прийняття такого рішення.
 7. Члени Партії мають право:
  1. Обирати та бути обраними до органів Партії;
  2. Висувати свою або інші кандидатури від Партії або за квотою Партії для обрання чи призначення в органи державної влади чи місцевого самоврядування;
  3. Пропонувати себе або інших осіб у якості кандидатів, яких підтримує партія на виборах в органи державної влади чи місцевого самоврядування;
  4. Брати участь у загальних зборах (конференціях, з’їздах) Партії;
  5. Голосувати або делегувати свій голос іншим особам, за виключенням випадків, коли права голосу особи або делегата обмежені відповідно до Статуту;
  6. Отримувати безперешкодний доступ до фінансової звітності Партії, звітів та результатів внутрішньопартійного фінансового контролю (аудиту) чи зовнішнього незалежного аудиту;
  7. Отримувати безперешкодний доступ до матеріалів дисциплінарних проваджень щодо членів Партії та рішень про накладення дисциплінарних стягнень.
 8. Якщо Партією встановлено рекомендований розмір членських внесків, то члени, які не сплатили належні внески повністю за період, встановлений Радою партії, обмежуються у правах, передбачених пунктами 2.7.1, 2.7.2, 2.7.3, 2.7.5, 2.7.6.
 9. Члени Партії зобов’язані:
  1. Дотримуватись положень і вимог Статуту, Кодексу етики, поділяти її цінності та ґрунтуватися на її принципах.
  2. Негайно повідомляти Раду партії чи уповноважені нею інші органи Партії про факти або підозру у порушенні Статуту або Кодексу етики.
  3. У разі обрання чи призначення на посади відповідно до списків чи квот від Партії або у якості кандидата від Партії чи кандидата, який звернувся й отримав підтримку Партії, або у будь-який інший спосіб отримав мандат завдяки Партії:
   • Дотримуватись умов та обмежень мандата;
   • Приймати чи підтримувати рішення, що відповідають платформі (програмі) Партії на момент отримання мандата;
   • Не приймати або не підтримувати рішення, що суперечать платформі (програмі) Партії на момент отримання мандата;
   • Докладати усіх можливих зусиль для реалізації положень платформи (програми) Партії, що діяла на момент отримання мандата, та, за можливістю, поточної редакції платформи (програми) Партії.

Загальні збори

 1. Загальні збори (конференція, з’їзд) Партії є її представницьким органом. Терміни «конференція», «з’їзд» використовуються як синоніми терміну «загальні збори».
 2. Загальні збори проводяться за таким порядком:
  1. Загальні збори скликаються за рішенням Ради партії або у випадках, передбачених законодавством.
  2. Рада партії повідомляє членів про дати та місто їхнього проведення через офіційні канали комунікації з членами принаймні за 30 календарних днів до дати початку.
  3. Рада партії повідомляє членів про місце їхнього проведення, час початку та порядок денний через офіційні канали комунікації з членами принаймні за 5 календарних днів до дати початку.
  4. Члени можуть бути присутніми на них особисто, видалено (за наявності технічної можливості), а також можуть делегувати свій голос іншим членам, якщо це не заборонено Статутом. Кількість присутніх рахується як кількість членів, які присутні особисто, видалено або делегувати свій голос присутнім.
  5. Загальні збори самостійно обирають голову та секретаря.
  6. Загальні збори можуть включати додаткові пункти до порядку денного і змінювати послідовність розгляду.
  7. Рішення за кожним пунктом порядку денного приймаються більшістю голосів, за винятком випадків, коли Статут вимагає прийняття рішень за мерітократичним принципом або прийняття рішень за кваліфікованою більшістю голосів, або коли законодавство вимагає іншого порядку прийняття рішень.
  8. Перелік розглянутих питань і прийняті рішення публікуються в офіційних каналах партійної комунікації не пізніше, ніж через 5 робочих днів після дати закінчення.
 3. До виключної компетенції Загальних зборів належать такі повноваження:
  1. Прийняття рішень щодо створення, реорганізації чи саморозпуску партії;
  2. Прийняття рішення щодо злиття з іншою політичною партією;
  3. Визначення кількісного складу та вибори членів Ради партії;
  4. Внесення змін до Статуту.
 4. Члени Партії, які перебувають на випробувальному терміні, не мають права голосу на Загальних зборах. Інші члени Партії мають право голосу з усіх питань, з яких воно не обмежено Статутом, а кількість голосів розраховується як сума особистого голосу члена Партії та кількості голосів за делегуванням від інших членів, що мають право голосу.
 5. Загальні збори мають визначити кількісний склад та обрати членів Ради партії, якщо з часу останніх виборів минуло понад 20 місяців. Вибори членів Ради партії відбуваються за мерітократичним принципом зі списку кандидатів, що містить не менш як 15 членів Партії.
 6. Рішення про реорганізацію, саморозпуск партії, злиття з іншою політичною партією чи внесення змін до Статуту приймаються, якщо за них проголосують 50% + 1 член Партії від її кількісного складу на момент голосування, не рахуючи членів Партії на випробувальному терміні.

Рада партії

 1. Рада партії є керівним органом Партії, до неї мають входити від 7 до 15 членів Партії.
 2. Рада партії виконує функції контрольно-ревізійного органу Партії, якщо такі повноваження не були делеговані нею іншому органу Партії.
 3. У разі вибуття члена, Рада партії кооптує у свій склад зі списку, який під час виборів до неї було складено за мерітократичним принципом, першого кандидата, що дасть свою згоду на входження, у порядку списку. Кооптовані члени мають такі ж повноваження, як обрані Загальними зборами.
 4. Головою Ради партії є перша особа у списку, складеному за мерітократичним принципом під час виборів Ради партії. У разі відмови такої особи посаду Голови пропонується зайняти такій наступній особі у порядку списку, від якої не буде отримано відмови.
 5. Рада партії має повноваження:
  1. Виступати та робити заяви від імені Партії;
  2. Діяти від імені Партії, за виключенням дій, які Статутом віднесені до компетенції інших органів Партії;
  3. Приймати у новій редакції чи вносити зміни у платформу (програму) Партії, інші програмні документи, визначати стратегію, укладати політичні угоди, приймати рішення щодо входу чи виходу Партії з альянсів або блоків, політичне співробітництво з іншими організаціями й інші рішення політичного характеру;
  4. Визначати кандидатури від Партії або за квотою Партії для обрання чи призначення в органи державної влади чи місцевого самоврядування, а також визначати інших кандидатів, яких підтримує партія на таких виборах чи у таких призначеннях;
  5. Приймати осіб у Партію, зупиняти та припиняти членство у Партії, вести облік членів Партії;
  6. Створювати, реорганізовувати, ліквідовувати органи Партії;
  7. Затверджувати фінансові плани, бюджети та фінансову звітність Партії;
  8. Організовувати внутрішньопартійний фінансовий контроль (аудит) чи зовнішній незалежний аудит, приймати рішення за їхніми результатами;
  9. Розслідувати порушення Статуту та Кодексу етики з боку членів і співробітників Партії та накладати на них дисциплінарні стягнення.
 6. Рада партії може делегувати повноваження, окрім передбачених пунктами 4.5.3, 4.5.6 і 4.5.7. Повноваження, передбачені пунктами 4.5.1 чи 4.5.2 і необхідні для виконання рішення Ради партії, делегуються Голові або іншому члену Ради партії, якому доручено забезпечити виконання такого рішення. Повноваження, передбачені пунктом 4.5.4, можуть делегуватися лише стосовно органів місцевого самоврядування.
 7. Засідання Ради партії відбуваються за участі не менш як 50% її членів. Видалена участь є дозволеною за наявності технічної можливості. Голова Ради партії є головуючим на її засіданнях. У разі відсутності Голови, Рада партії обирає головуючого на окремому засіданні.
 8. Рада партії приймає рішення, якщо його підтримають більше 50% її членів, якщо інше не передбачено Статутом. Дозволяється приймати рішення методом опитування, у тому числі без проведення засідання, якщо рішення підтримають більше 50% членів Ради партії. Рішення, передбачені пунктом 4.5.4, приймаються за мерітократичним принципом. Рішення Ради партії підписується її Головою (за відсутності – Головуючим на засіданні).

Виконавчий директор

 1. Виконавчим органом Партії, якщо такий орган утворено, є Виконавчий директор. За відсутності Виконавчого органу його повноваження здійснює Рада партії.
 2. Рада партії обирає Виконавчого директора, визначає умови угоди з ним (нею), підписує цю угоду від імені Партії та, у передбаченому нею порядку, ініціює розірвання цієї угоди.
 3. Дозволено суміщення посади Виконавчого директора з посадами в інших органах Партії.
 4. Виконавчий директор здійснює матеріально-технічне, організаційне, інформаційне, аналітичне забезпечення діяльності Партії та виконує доручення Ради партії, які не суперечать законодавству, Статуту та умовам угоди між ним (нею) та Партією.
 5. Виконавчий директор має повноваження:
  1. Управляти майном, майновими правами, іншими активами Партії, у межах, передбачених угодою з ним (нею);
  2. Залучати джерела матеріальної та фінансової підтримки у відповідності до Статуту;
  3. Керувати господарчою діяльністю Партії та здійснювати без довіреності або доручення правочини від імені Партії у ході провадження такої діяльності;
  4. Представляти без довіреності або доручення Партію в органах державної влади, місцевого самоврядування, будь-яких підприємствах, установах, організаціях та у взаємодії з фізичними особами;
  5. Складати та подавати звітність Партії та відомості, складання, публікація чи подання яких вимагається законодавством, Статутом або рішенням керівних органів Партії;
  6. Вступати від імені Партії у трудові відносини зі співробітниками Партії у межах фінансових планів і бюджетів, затверджених Радою партії, та керувати цими співробітниками.
 6. Виконавчий директор також може мати інші повноваження та несе зобов’язання, викладені в угоді між ним (нею) та Партією.
 7. Виконавчий директор і всі найняти співробітники Партії несуть такі ж зобов’язання, що і члени Партії, щодо виконання пунктів 2.9.1–2.9.2 Статуту, та можуть бути притягнені до дисциплінарної відповідальності, включаючи звільнення, відповідно до пункту 4.5.9.

Партійні організації

 1. Члени Партії можуть об’єднуватись у первинні осередки, місцеві та регіональні організації Партії (далі — Партійні організації), що є структурними утвореннями Партії.
 2. Регіональні та місцеві організації Партії створюються за територіальним принципом. Якщо територіально-адміністративний поділ України встановлений законодавчо, регіональні організації мають створюватись відповідно до нього.
 3. Партійні організації вважаються створеними з моменту погодження рішення про їхнє створення Радою партії.
 4. Партійні організації працюють відповідно до власного статуту. У випадку, коли Партійна організаціє бажає отримати статус юридичної особи, її статут має бути погоджений з Радою партії.
 5. Партійні організації зобов’язані негайно повідомляти Раду партії про будь-яку зміну відомостей про себе, включаючи ліквідацію, після чого Рада партії на найближчому засіданні приймає рішення з цього питання.
 6. Члени Партії можуть бути членами декількох Партійних організацій або не бути членами жодної.

Офіційні канали комунікації

 1. Офіційні канали комунікації поділяються на два типи: канали комунікації з членами Партії, через які відбувається інформування членів Партії про події, політичну позицію Партії з тих чи інших питань, найбільш важливі рішення органів Партії, тощо, та канали суспільної комунікації, через які здійснюється відповідне інформування широкого загалу.
 2. Рішення щодо публікації, обсягу та змісту повідомлень через офіційні канали комунікації приймає Рада партії або органи чи особи, яким вона делегує такі повноваження.
 3. На момент заснування Партії, офіційними каналами комунікації з членами є розсилка на зареєстровані адреси електронної пошти членів Партії та веб-сайт libertarian.pp.ua, а офіційним каналом суспільної комунікації — веб-сайт libertarian.pp.ua.
 4. Рада партії може свої рішенням змінювати офіційні канали комунікації, таке рішення може набути чинності не менш як через 14 календарних днів з моменту публікації повідомлення про таку зміну у діючих офіційних каналах комунікації відповідного типу.
 5. Якщо встановлено декілька офіційних каналів комунікації того чи іншого типу, публікація будь-якого повідомлення відповідного типу комунікації здійснюється через всі такі канали.

Порядок внесення змін до Статуту та інші положення

 1. Зміни до Статуту вносяться за рішенням Загальних зборів відповідно до пунктів статті 3. Зміни до статті 1 Статуту можуть вноситись лише через необхідність привести її у відповідність з законодавством та лише у мінімально необхідному для цього обсязі, якщо таке рішення підтримають 75% + 1 член Партії, що має право голосу за пунктом 3.6.
 2. Після реєстрації Партії виготовляється печатка (штамп), якою засвідчуються прийняті рішення її керівних та виконавчих органів і підписані відповідними посадовими особами документи.
 3. У разі саморозпуску Партії Загальні збори мають прийняти рішення про використання майна та коштів Партії на цілі, що найкращим чином відповідають просуванню лібертаріанських ідей і реалізації платформи (програми) Партії. Функції ліквідаційної комісії виконує Рада партії або інший орган, якому вона делегує такі повноваження.